Browser will be refreshed in 5 minutes
1/1: DPD: Voor meer informatie over DPD : DPD Pakketalert

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Droppoint
 • Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die een Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Droppoint.
 • Droppoint: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Droppoint, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69929203
 • Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende het leveren van producten en / of diensten door Droppoint aan of voor de Afnemer, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
 • Partijen: Droppoint en de Afnemer.
 • Website: Portal
 • Verzender: de persoon/het bedrijf die/dat (het platform van) Droppoint gebruikt om via Droppoint haar goed(eren) te verzenden.
 • Zending: het geheel van documenten of goederen waarvoor één vrachtbrief is afgegeven en die getransporteerd kan worden, namens de klant, van het afhaalpunt en afgeleverd op het punt genoemd op de vrachtbrief, via welke transportmethode dan ook (inclusief land, lucht of andere methode) die geselecteerd zijn door Droppoint.
 • Portal: een web-toepassing die via een eenvormige gebruikersinterface toegang geeft tot een gevarieerd aanbod aan informatiebronnen op de website.
 • Doorlooptijd: de tijd die zit tussen het plaatsen van een order (door afnemer) en het moment waarop het gevraagde product of dienst geleverd is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Droppoint uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Indien en voor het geval de voorwaarden van Afnemer toch van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.
 • 2.2 Alle door Droppoint geleverde logistieke diensten zijn onderhevig aan de wettelijke regelingen en van toepassing zijnde internationale regelgeving, tenzij anders is overeengekomen.
 • 2.3 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Droppoint en Afnemer, wordt de Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.
 • 2.4 Droppoint is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.
 • 2.5 Werknemers, agenten of onderaannemers van Droppoint, in het bijzonder de vervoerders die de zendingen ophalen, zijn niet bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel voorwaarden toe te voegen.
 • 2.6 De Algemene Voorwaarden en indien van toepassing de voorwaarden van de transportmaatschappijen zijn exclusief van toepassing. Conflicterende voorwaarden van contractuele partners zijn alleen van toepassing indien Droppoint hier schriftelijk akkoord mee gaat.
 • 2.7 Voor de uitvoering van haar transportdiensten maakt Droppoint gebruik van de diensten van andere vervoerders. Op deze Algemene Voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de vervoerders waar Droppoint gebruik van maakt, teneinde haar contractuele verplichtingen te voldoen, enkel van toepassing indien Droppoint hieronder daar expliciet naar verwijst. In dat geval, prevaleren de voorwaarden waar naar verwezen wordt.
 • 2.8 Droppoint gaat niet akkoord met inkoopvoorwaarden van contractanten en/of partners dan wel met andere voorwaarden. Deze worden uitdrukkelijke van de hand gewezen.
 • 2.9 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (per e-mail of door middel van verwijzing naar de Portal).

Artikel 3. Het aanbod
 • 3.1 Offertes en aanbiedingen van Droppoint zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
 • 3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Droppoint niet.
 • 3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • 3.4 Indien een offerte of aanbieding van Droppoint door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Droppoint het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 4. Registratie/Toegang
 • 4.1 De registratie op de website is gratis. Betaalde diensten kunnen alleen gebruikt worden nadat er geregistreerd is.
 • 4.2 De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de geregistreerde gegevens juist en volledig zijn.
 • 4.3 Na de registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is verplicht zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats te bewaren en er voor te zorgen dat geen derden toegang verkrijgen tot deze gegevens.
 • 4.5 Na acceptatie van Droppoint, treedt de gebruiker in een contractuele relatie met Droppoint waarbij deze Algemene Voorwaarden en condities gelden.
 • 4.6 Droppoint spant zich in om de door de gebruiker in gevoerde gegevens op een deugdelijke en adequate wijze op te slaan en te beveiligen.
 • 4.7 Droppoint is bevoegd de door de gebruiker ingevoerde gegevens te gebruiken, te verwerken en te verstrekken aan de door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de verstrekte opdracht en ter controle en verbetering van de dienstverlening van Droppoint.
 • 4.8 Historische gegevens van de zendingen zijn beschikbaar via het gebruikersaccount in onze Portal, in het menu Overzichten.
 • 4.9 Droppoint is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van ingevoerde gegevens en/of hacken van haar systeem.

Artikel 5. Diensten geleverd door Droppoint
 • 5.1 Droppoint werkt als een expediteur met verschillende internationale vervoerders. De verzender kan door middel van Droppoint de kosten van een specifieke zending (met de met Droppoint samenwerkende vervoerders) calculeren en direct boeken.
 • 5.2 Na de orderbevestiging wordt Droppoint de contractpartner van de verzender, waarbij Droppoint de betreffende geselecteerde vervoerder opdracht geeft de goederen te vervoeren. De geselecteerde vervoerder is op haar beurt bevoegd om het vervoer aan andere subcontractors uit te besteden. Droppoint geeft de verzender zo veel mogelijk verschillende verzendopties, waarbij Droppoint samenwerkt met de verschillende vervoerders teneinde de betreffende dienst/producttype te leveren.
 • 5.3 Droppoint en haar vervoerders (onderaannemers) zijn vrij om de transportroute en -methode te kiezen, ook als dit afwijkt van de informatie op de vrachtbrief.
 • 5.4 De verwachte doorlooptijden worden weergegeven in werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd wettelijke feestdagen) en zijn alleen bedoeld als benadering. Deze tijden zijn alleen geldig voor grote steden en overige stedelijke gebieden.
 • 5.5 De verzender mag, zonder (extra) kosten, gebruik maken van additionele middelen als; de adresboekfunctie, voor eenvoudige data invoer; de logboekfunctie, voor het dagelijks bekijken van historische zendingen en de pakkettenfunctie, voor het eenvoudig invoeren van terugkerende pakket- en gewichtsdata.

Artikel 6. Overeenkomst
 • 6.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke (ook elektronische / e-mail) aanvaarding door Droppoint van een door Afnemer ingevuld aanvraag- c.q. registratieformulier, getekende offerte of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen.
 • 6.2 Droppoint kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Droppoint op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd het leveren van producten of diensten aan Afnemer te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 6.3 De contractinformatie wordt opgeslagen door Droppoint en de orderdata wordt o.a. via e-mail verzonden.
 • 6.4 Een Overeenkomst wordt in het Nederlands of Engels opgesteld.

Artikel 7. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten
 • 7.1 De door Droppoint gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, douanerechten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • 7.2 Betaling aan Droppoint vindt plaats op basis van een door Droppoint toegezonden factuur. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Droppoint heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
 • 7.3 Alle betalingen door Afnemer aan Droppoint worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van Afnemer.
 • 7.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-- exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Zolang Afnemer in gebreke is aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, behoudt Droppoint zich het recht van retentie voor op de goederen van Afnemer.
 • 7.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is Droppoint gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.
 • 7.6 Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door Droppoint.
 • 7.6 Droppoint mag de prijzen van haar producten of diensten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.
 • 7.7 De Afnemer zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Droppoint melden.

Artikel 8. Prijs voor betaling aanvullende diensten en kosten
 • 8.1 Droppoint berekend de transportkosten aan de hand van de door de verzender verstrekte informatie. Het kan zijn dat deze informatie fouten bevat. De uiteindelijke prijs kan derhalve afwijken van de getoonde prijs. Droppoint hanteert de laagste tarieven, die door de geselecteerde vervoerders worden opgegeven.
 • 8.2 Additionele kosten die het gevolg zijn van incorrecte informatie verstrekt door de verzender zullen door de verzender betaald moeten worden. De verzender vrijwaart Droppoint voor alle claims van vervoerders resulterend uit additionele kosten en/of toeslagen.
 • 8.3 De verzender zal alle kosten dragen die voortvloeien uit het aanbieden van de zending.
 • 8.4 Droppoint geeft geen geld-terug-garantie. Indien en voor zover de door de verzender geselecteerde vervoerder, onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden, wel gedeeltelijk of volledig de vrachtprijs terugbetaalt, wijst Droppoint bij voorbaat alle ontvangen gelden in deze van de vervoerder toe aan de verzender.
 • 8.5 Betalingsverplichting ontstaat onmiddellijk na boeking. Betaling op rekening is alleen mogelijk voor commerciële transacties en behoeft een geldig BTW nummer. De betaling van de rekening dient plaats te vinden onmiddellijk na ontvangst van de rekening, tenzij expliciet en schriftelijk een afwijkende betaaltermijn is afgesproken.
 • 8.6 Een rekening wordt drie dagen na dagtekening van verzending geacht te zijn ontvangen, tenzij aantoonbaar anders is gebleken door verzender of ontvanger.
 • 8.7 Indien de rekening niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan, is de verzender rente verschuldigd vanaf de dag dat betaling vereist is, totdat de betaling is ontvangen. Het rentetarief is gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW.
 • 8.8 Indien de uitstaande bedragen niet voldaan zijn binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur zal de betaling als te laat worden aangemerkt en is de verzender in verzuim: een herinnering/ingebrekestelling is hiervoor niet nodig. Bij verzuim wordt de wettelijke handelsrente met een opslag van 5% in rekening gebracht.
 • 8.9 De verzender dient de vervoerder te betalen voor aanvullende diensten, zoals bewijs van ontvangst, adrescorrectie en additionele handelingen.
 • 8.10 Droppoint is bevoegd de (verdere) uitvoering van een opdracht op te schorten, totdat alle door de verzender verschuldigde bedragen aan Droppoint zijn voldaan.

Artikel 9. Duur, opzegging en verlenging
 • 9.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd voor bepaalde tijd of voor de duur van een project.
 • 9.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 8.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Afnemer kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • 9.3 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Afnemer.

Artikel 10. Nakoming Overeenkomst
 • 10.1 Droppoint staat er voor in dat haar producten en / of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid. Wat betreft het door Droppoint ten behoeve van Afnemer collecteren en (laten) bezorgen van poststukken en postpakketten binnen en buiten de Europese Unie, mag Droppoint er van uit gaan dat de door Afnemer verstrekte informatie over postukken en / of postpakketten juist en adequaat (met inbegrip van afmetingen, afleveradressen et cetera) is en niet in strijd met de wet. Indien de door Afnemer aan te bieden poststukken en / of postpakketten bij of na collectie duurder blijken uit te vallen in verband met onjuist verstrekte informatie door of wegens Afnemer, is Droppoint gerechtigd deze meerprijs direct in rekening te brengen bij Afnemer.
 • 10.2 Afnemer vrijwaart Droppoint tegen aanspraken in en buiten rechte van derden voor wat betreft de collectie en levering van postukken en postpakketten. Indien derden bezwaar maken tegen levering, is Droppoint, onverminderd het voorgaande zonder meer gerechtigd de levering niet uit te (laten) voeren en / of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van Afnemer te vorderen, zonder dat Droppoint aan Afnemer enige schadevergoeding is verschuldigd.
 • 10.3 Droppoint heeft het recht derden in te schakelen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de verplichting van Droppoint een inspannings- en geen resultaatsverplichting.
 • 10.4 Droppoint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
  Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Droppoint.
 • 10.5 Droppoint heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
 • 10.6 Droppoint is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering of verwijdering van de door haar geleverde producten of diensten. Indien sprake is van een substantiële wijziging zal Droppoint Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging daartoe aanleiding geeft zal Droppoint met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van het aan Droppoint verschuldigde tarief.
 • 10.7 Wijzingen in de geleverde producten of diensten kunnen niet worden aangemerkt als een tekortkoming van Droppoint.
 • 10.8 Droppoint kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met de Afnemer voortvloeien, overdragen aan een derde, zonder toestemming van de Afnemer.
 • 10.9 Indien Droppoint op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

Artikel 11. Verplichtingen van de verzender
 • 11.1 Met betrekking tot Pick-up/afhalen en zekerstellen dient de verzender op het aangegeven afhaaltijdstip op het afhaaladres te zijn op en de zending dient gereed te zijn voor transport. Het afhaaltijdstip is echter niet bindend voor Droppoint of de vervoerder.
 • 11.2 De ingepakte verzending moet overeenkomen met de details verstrekt aan Droppoint, in het bijzonder voor aantal (items), gewicht en afmeting, en mag geen zaken bevatten die verboden zijn te transporteren zoals bepaald in sectie 4. In het geval van afwijkingen is de verzender verplicht Droppoint schadeloos te stellen voor alle extra kosten.
 • 11.3 Een aantal minuten nadat het boekingsproces is voltooid, ontvangt de verzender via de elektronische weg het verzendetiket. Indien de vrachtbrief verstrekt wordt door de vervoerder bij het afhaalmoment, is de verzender verplicht de vrachtbrief alsdan in te vullen. De informatie op vrachtbrief dient gelijk te zijn aan de langs elektronische weg verstrekte informatie aan Droppoint. In het geval van afwijkingen zijn de extra kosten voor rekening van de verzender. In beide gevallen dient de verzender het Droppoint klantnummer als klantnummer te vermelden.
 • 11.4 Het afleveradres dient in de format van het land van bestemming gegeven te worden. Zendingen waarvoor een Postbus- of antwoordnummer wordt opgegeven, worden niet vervoerd. Zendingen bestemd voor landen en/of geadresseerden waarvoor internationale (handels)restricties gelden kunnen worden geweigerd.
 • 11.5 De verzender is verplicht de zending op een geschikte manier te verpakken in een afgesloten, stabiele verpakking geschikt voor de inhoud en manier van transport. En indien van toepassing in lijn met bestaande (consumenten) richtlijnen. De verzender dient de zending te voorzien van geschikte labeling (advies aangaande risico's, breekbaarheid, etc.).
 • 11.6 De verzender dient Droppoint en alle vervoerders in kennis te stellen van alle speciale karakteristieken van de zending die niet evident zijn, maar wel de uitvoering van de service/het vervoer kunnen beïnvloeden.
 • 11.7 De verzender geeft toestemming aan de vervoerder of diens subcontractor om de douaneformaliteiten af te handelen. De verzender dient alle relevante documenten en informatie bij te voegen en garandeert dat de zending voldoet aan alle relevante regelgeving.
 • 11.8 Droppoint en haar vervoerders zijn niet verplicht de informatie ontvangen van de verzender te controleren op juistheid. Onder geen enkele voorwaarde zijn Droppoint of haar vervoerders aansprakelijk voor acties of het nalaten daarvan door de verzender of douaneautoriteiten.

Artikel 12. Levering en termijnen
 • 12.1 Alle door Droppoint genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Droppoint bekend waren. Droppoint spant zich er voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Droppoint niet in verzuim.
 • 12.2 Levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke formaliteiten, postukken en / of postpakketten en informatie dienaangaande in het bezit zijn gesteld van Droppoint.
 • 12.3 Droppoint is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Droppoint gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
 • 12.4 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Droppoint en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. Droppoint is gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen en in delen te factureren.
 • 12.5 Ingeval van overschrijding van een leveringstermijn, dient de Afnemer Droppoint schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan Droppoint een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste dertig dagen.
 • 12.6 Mede indachtig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, wordt aansprakelijkheid van Droppoint jegens Afnemer als gevolg van uitbestede werkzaamheden uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.7 Het risico op verlies of beschadiging van poststukken en / of postpakketten gaat over op het moment dat Droppoint de postukken en / of postpakketten ter aflevering op het aangegeven adres aanbiedt.

Artikel 13. Bezorging/aflevering
 • 13.1 De goederen zijn afgeleverd indien de zending is overhandigd aan een willekeurig persoon die aanwezig op het opgegeven afleveradres van de ontvanger.
 • 13.2 Er is tevens sprake van correcte bezorging indien de bezorger een digitale handtekening van ontvanger heeft ontvangen. Deze digitale handtekening of een reproductie hiervan heeft dezelfde waarde als een conventionele handtekening op papier.
 • 13.3 Indien de zending niet kan worden afgeleverd en dit niet aan Droppoint Solution te wijten valt, komen alle kosten voor retour, verwijdering en/of meerdere bezorgpogingen, voor rekening van de verzender.
 • 13.4 In het algemeen worden zendingen niet opgehaald of afgeleverd op zaterdag, zondag of reguliere feestdagen. Op deze dagen kunnen wel afhalingen en bezorgingen plaatsvinden tegen extra betaling. Hieraan worden echter geen rechten ontleend.
 • 13.5 Betaling bij bezorging wordt niet aangeboden. Het is niet mogelijk zendingen te bezorgen onder rembours, tegen contante betaling of soortgelijke betalingswijzen.

Artikel 14. Speciale vervoerscondities van de subcontractor
 • 14.1 De eigen vervoerscondities van de betreffende vervoerder(s) zijn als zodanig op de operatie en de transportdiensten van toepassing.
 • 14.2 Speciale voorwaarden en tarieven gelden afhankelijk van de gekozen vervoerder, waarbij de verzender tijdens het boekingsproces hierover informatie krijgt. Hier kunnen additionele diensten zoals maar niet uitsluitend verzekeringskosten, behandeling grote volumes, wijzigingen in adres, bewijs van ontvangst, bezorging op privéadres en extra kosten door verkeerde opgave gewicht of onbezorgbare goederen van toepassing zijn.
 • 14.3 Indien de betreffende vervoerder tussentijds zijn tarieven aanpast, is Droppoint genoodzaakt dit door te voeren aan de afnemer.

Artikel 15. Inspectie en juistheid
 • 15.1 Droppoint, haar vervoerders, verzender zoals gedefinieerd in Regulation (EC) No. 2320/2002 Annex 6.4 en iedere nationale autoriteit, in het bijzonder de douaneautoriteiten, hebben het recht, maar zijn niet verplicht tot het openen en onderzoeken van de zending, wanneer daar een vermoeden van onveiligheid of gevaar bestaat.
 • 15.2 Droppoint behoudt zich het recht voor het gewicht of volume in de vrachtbrief aan te passen, wanneer afwijkingen ten opzichte van de opgave door de verzender zijn geconstateerd.

Artikel 16. Uitgesloten goederen en verantwoordelijkheid derden
 • 16.1 De volgende goederen kunnen door Droppoint niet worden ontvangen of verwerkt:
  • Aan bederf onderhevige goederen (zoals levensmiddelen, tenzij deze goed zijn verpakt en ongeconditioneerd kunnen worden vervoerd);
  • geld, munten, edelmetalen, creditcards, telefoonkaarten, waardepapieren en documenten zoals identiteitspapieren en rijbewijzen;
  • levende have;
  • menselijke organen;
  • planten en mest;
  • vuurwapens, munitie en militaire goederen;
  • goederen met een eigen gebrek die vanwege de aard daarvan gevaar op kunnen leveren voor personen of goederen;
  • drugs;
  • goederen waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming;
  • goederen die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen.
  Goederen die als aanstootgevend kunnen worden beoordeeld zoals pornografie of goederen die politiek gevoelig zijn, moeten correct verpakt zijn en de verpakking mag niet als provocerend worden ervaren.
 • 16.2 De hierboven genoemde goederen neemt Droppoint niet aan. Mocht Afnemer alsnog één van bovengenoemde goederen ter verwerking aanbieden terwijl Droppoint dat niet opmerkt, is Afnemer gehouden Droppoint te vrijwaren voor alle aanspraken in- en buiten rechte door derden, inclusief de autoriteiten.
 • 16.3 Droppoint is niet verantwoordelijk voor door ingeschakelde derden verrichte diensten. Dat wil zeggen dat op het moment dat Droppoint poststukken en / of postpakketten bij een derde aanbiedt ter (verdere) verwerking, het risico op verlies, diefstal of beschadiging alsdan overgaat op die derde.
 • 16.4 Indien een derde een poststuk niet kan of wil verwerken, kan Droppoint daarvoor op geen enkele wijze door Afnemer aansprakelijk voor worden gehouden. Droppoint is nimmer gehouden in- of export documenten te verzorgen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de poststukken en / of postpakketten.
 • 16.5 Schade van Afnemer als gevolg handhaving en / of opsporing door de bevoegde (douane-)autoriteiten, kan niet op Droppoint worden verhaald. Indien Droppoint schade lijdt op grond van handhaving en / of opsporing door de (douane-)autoriteiten, is Afnemer daarvoor aansprakelijk.
 • 16.6 Bij afwijkend opgegeven afmetingen en gewichten volgt er een naheffing. Bij de eerste geconstateerde overtreding volgt een waarschuwing en betaalt de klant de waarde van de naheffing. Bij elke volgende geconstateerde overtreding is Afnemer aan Droppoint - naast de naheffing - een boete verschuldigd van € 75,-- per overtreding.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens
 • 17.1 Droppoint verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Afnemer met het aangaan van een Overeenkomst met Droppoint of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Verdere informatie kunt u nazien in de Privacy verklaring.
 • 17.2 De Afnemer heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan Afnemer contact opnemen met Droppoint via het e-mailadres: cs@droppoint.shop.

Artikel 18. Customerservice
 • 18.1 Aanmerkingen of Customerservice over de producten en / of de dienstverlening van Droppoint dienen binnen 24 uur na ontvangst van het product of de dienst aan Droppoint kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres cs@droppoint.shop. Bij gebreke van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Droppoint. Hierbij dient door Afnemer of een derde na te worden gegaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste poststukken en postpakketten zijn geleverd en / of deze wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de Overeenkomst. Voor zover de verpakking van poststukken en / of postpakketten niet is beschadigd tijdens collectie en transport, kan Droppoint niet voor de kwaliteit van de afgeleverde poststukken en postpakketten instaan.
 • 18.2 Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Droppoint hier adequaat op kan reageren.
 • 18.3 Een klacht zal door Droppoint binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van twee weken.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
 • 19.1 De totale aansprakelijkheid van Droppoint wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Droppoint door de Afnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende producten en / of diensten.
 • 19.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Droppoint onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 5.000,--.
 • 19.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Droppoint aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;
  • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 • 19.4 Iedere aansprakelijkheid van Droppoint voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.
 • 19.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Droppoint voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Droppoint zelf.
 • 19.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Droppoint een redelijke termijn tot herstel wordt geboden.
 • 19.7 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.
 • 19.8 Op het vervoer van de goederen kunnen de algemene (leverings-)voorwaarden van de betreffende vervoerder van toepassing zijn. De algemene (leverings-)voorwaarden van de betreffende vervoerders zijn hier te raadplegen;
 • 19.9 Droppoint is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende of ondeugdelijke verpakking door de verzender. Verder is Droppoint niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, overmacht, negatieve weersinvloeden, ondeugdelijk materiaal of machines, invloeden op andere goederen, schade door dieren, natuurlijke veranderingen in getransporteerd materiaal, diefstal of ontvreemding tenzij er bewijs is voor opzet of grove schuld door Droppoint.
 • 19.10 In geval van internationaal transport door de lucht is Droppoint uitsluitend aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of opzettelijk handelen door Droppoint of haar bestuur wat verminking of de dood tot gevolg heeft. Droppoint is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook in verband met en/of voortvloeiende uit zendingen die verboden zijn te vervoeren.
 • 19.11 Droppoint is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toegestane inspecties. Droppoint is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend, schade in verband met verlies van (door)verkoop van de ter zending aangeboden goederen en schade wegens gederfde inkomsten.

Artikel 20. Pand en retentierecht
 • 20.1 Droppoint heeft een (vuist)pandrecht en een retentierecht op de goederen in haar bezit tot zekerheid voor alle vorderingen voortvloeiende uit de vervoersopdracht en tot zekerheid voor alle andere vorderingen op de verzender en/of de gerechtigde van de goederen, uit welke hoofde dan ook, waaronder doch niet uitsluitend vorderingen uit hoofde van andere opdrachten gegeven door de verzender en/of de gerechtigde van de goederen.
 • 20.2 Indien de verzender in verzuim is, is Droppoint bevoegd, nadat kennisgeving hiervan is gegeven, een zodanig deel van de goederen te executeren als nodig is teneinde haar claim/vordering te voldoen.

Artikel 21. Opschorting en ontbinding
 • 21.1 Droppoint is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  • De Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Droppoint ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  Voorts is Droppoint bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Droppoint op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en dient Afnemer Droppoint op eerste verzoek de geleverde producten op te laten halen, zonder dat Droppoint aan Afnemer schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is verschuldigd. Indien Droppoint de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 21.2 Op het tijdstip, waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Droppoint het recht de Overeenkomst met de Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 • 21.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is alsdan aansprakelijk voor eventuele door Droppoint geleden schade.
 • 21.4 Droppoint is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien en vanaf het moment dat (een deel van ) de producten of diensten waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
 • 21.5 Bedragen die Droppoint voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Droppoint al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • 21.6 Indien Afnemer een Overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt zal Droppoint alle gemaakte kosten met een opslag van 25 % aan Afnemer in rekening brengen. Indien bij Droppoint door derden, handelende in opdracht van Droppoint ten behoeve van de Afnemer, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van een Overeenkomst, zullen deze annuleringskosten met een opslag van 25 % aan Afnemer in rekening worden gebracht.
 • 21.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 22. Toepasselijk recht en forumkeuze.
 • 22.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 22.2 Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.